Nội công và ngạnh công

Môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu
Võ Sư Hà Châu
Võ sư Hà Châu biểu diễn màn để xe lu 12 tấn chèn qua.

Nội công

Ngạnh công

  1. Thiết sa chưởng
  2. Thiết kiều
  3. Thiết cước
  4. Thiết thủ công