Võ đường Hà Sang

VÕ ĐƯỜNG HÀ SANG

Đại võ sư Nguyễn Thành Sang (Hà Sang)

Chức vụ: Chưởng môn

Địa chỉ: 360 phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0908 924 665